Kim jest Duch Świety

DUCH ŚWIĘTY DAREM OJCA I SYNA DLA NAS

Przez długi okres teologowie skupiali się głównie na Bogu Ojcu i Jezusie Chrystusie. Napisali wiele książek na temat tych dwóch osób Boskich. Współcześnie dużo mówi się i pisze o przemilczanej dotychczas Trzeciej Osobie Trójcy Świętej – o Duchu Świętym.

W języku biblijnym „ duch „ oznacza wiatr, powietrze, wicher, oddech jako przejaw życia. Duch Boży jest więc „ wichrem i tchnieniem życia „ , tworzy i podtrzymuje wszystko w istnieniu.

W Starym Testamencie działał głównie przez proroków. W Nowym Przymierzu Duch Święty nierozerwalnie łączy się z Jezusem Chrystusem.

Po raz pierwszy zstąpił na Niego podczas Chrztu w Jordanie ( Mk 1, 10 ) i towarzyszył Jezusowi przez cały czas, w głoszeniu Ewangelii, przy śmierci na Krzyżu, przy zmartwychwstaniu. Jezus namaszczony przez Ducha, posiada Ducha Bożego w niezmierzonej pełni. Dlatego jako zmartwychwstały jest Źródłem Ducha, który obdarza apostołów i cały Kościół.

Działanie Ducha św. było :

-         Duch św. nazwany jest pocieszycielem, Duchem prawdy, świadczy o Jezusie

-         Duch prawdy objawia całą prawdę o Bogu Ojcu i Synu – Jezusie

-         Duch św. sprawił, że apostołowie prawdziwie poznali Osobę i misję Jezusa

-         Dzięki Duchowi Bożemu możemy wyznać, że Jezus jest naszym Panem

-         Duch św. sprawił, że staliśmy się dziećmi Bożymi i możemy wołać do Boga „ Abba, Ojcze „

Jezus mocą Ducha św. dokonywał wielkich rzeczy : uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, przywracał wzrok niewidomym i słuch niesłyszącym, głosił nadejście Królestwa Bożego biednym i utrudzonym.

Jezus zesłał Kościołowi Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątnicy. Napełnieni jego mocą apostołowie mogli dokonywać wielkich dzieł, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich :

-         mówili różnymi językami, świadczyli o zmartwychwstaniu Jezusa

-         uzdrawiali chorych

-         odważnie głosili słowo Boże

-         czynili cuda i znaki wśród ludzi

-         umierali odważnie za Jezusa, przebaczali swoim prześladowcom.

Ludzie napełnieni Duchem św. doświadczają w swoim życiu tej mocy, jaką posiadał sam Chrystus. Duch Święty odmienia życie człowieka, dokonuje wielkich dzieł zgodnie z obietnicą, jaką zostawił Jezus.

Kościół zachował te czynności, jakie wykonywali apostołowie. Obecnie następcy apostołów – biskupi przybywają tam, gdzie są Chrześcijanie, którzy przyjęli słowo Boże, czyli należycie poznali Pismo św.  Modlą się za nich kładąc na nich ręce, by w ten sposób przekazać Ducha św. z pełnią Jego darów. To jest właśnie sakrament bierzmowania.

W tym sakramencie biskup używa oleju Krzyżma św. , którym namaszcza czoło bierzmowanego. Olej ten jest poświęcony w Wielki Czwartek podczas Mszy św. upamiętniającej ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Użycie go w sakramencie bierzmowania wyraża wieź bierzmowanego z Chrystusem – kapłanem i mówi o pełniejszym przyjęciu przez niego kapłańskich zadań Chrystusa. Bierzmowany ma zatem troszczyć się wraz z Chrystusem nie tylko o własne zbawienie, ale i o zbawienie wszystkich ludzi.